Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń oraz świadczenia usług w wysokości 13 zł brutto obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Od stycznia 2017 roku Ustawa wprowadza minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i samo zatrudnionych za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
Ustawa wprowadziła dodatkowo regulacje, na mocy których wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie dokonywane w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach.
Tym samym będziemy stosować przepisy ustawy w stosunku do umowy zlecenia oraz o umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu .Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia dla pracownika za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Umowy zlecenia zazwyczaj zawierane są na kilka miesięcy a wypłata wynagrodzenia następuje po ich wykonaniu. W takim razie, zleceniodawca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie pracownikowi co miesiąc i to w formie wyłącznie pieniężnej.

Minimalna stawka godzinowa 13zł za godzinę (Na rok 2017) przysługuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi:

  • Osobie samozatrudniającej się:
    Wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierającej umów ze zleceniobiorcami.
  • Osobie fizycznej:
    Niewykonującej działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) – na rzecz przedsiębiorcy.
  • Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje jednak m.in. osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne. Minimalna stawka godzinowa nie ma też zastosowania do przedsiębiorców, którzy w ramach umowy o świadczenie usług korzystają z pracy innych osób.