Czy Młoda Para musi zapłacić podatek za prezenty ślubne?

Prezenty ślubne to darowizna

Młoda Para musi liczyć się z tym, że oprócz snucia planów na podróż poślubną, powinna skupić się również na mniej przyjemnej kwestii : podatkiem od spadku i darowizn , którym podlegają prezenty ślubne. Oczywiście nie wszystkie! Mowa o prezentach, których wartość przekracza określone ustawowo limity. Wysokość podatku jest również zależna od stopnia pokrewieństwa z Młodą Parą. To, czy od otrzymanego prezentu ślubnego trzeba zapłacić podatek, zależy od:
Tego jaka jest jego wartość oraz tego, kto go wręczył.

Opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka ponad limit 9637zł, którego wysokość z kolei zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a Nowożeńcami. W takim Przypadku należy złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz. Jeżeli natomiast prezent wręczyli rodzice lub dziadkowie czyli (tzw. I grupa podatkowa), a wartość prezentu nie przekracza limitu ,to nie trzeba się z niego rozliczać. Rodzice państwa młodych, powinni przekazywać prezenty wyłącznie na rzecz własnych dzieci.

Termin na złożenie odpowiednio wypełnionego formularza SD-3, to miesiąc od dnia otrzymania prezentu .Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji fiskusa ustalającej wysokość podatku.

Jeżeli Młoda Para otrzymała wartościowy prezent od dalszej rodziny (tzw. II grupa podatkowa), którego wartość przekracza limit 7276 zł, muszą informować o nim fiskusa na formularzu SD-3. Podatek będzie trzeba zapłacić również, jeśli nowożeńcy otrzymają wartościowy prezent od osób niespokrewnionych (tzw. grupa III podatkowa) wysokości większej niż 4902 zł.

Na złożenie formularza SD-3 nowożeńcy mają miesiąc od dnia otrzymania prezentu.

Można całkowicie uniknąć płacenia podatku.

Co zrobić ,aby całkowicie uniknąć zapłacenia podatku od prezentów przekraczającej kwotę 9637 zł , które Nowożeńcy otrzymali od członków najbliższej rodziny(tzw. I grupa podatkowa)? Należy w ciągu pół roku zgłosić fakt otrzymania prezentu do naczelnika urzędu skarbowego (składając formularz SD-Z2). Obdarowani mają na to sześć miesięcy od dnia otrzymania podarunku.

Zwolnienia od podatku można skorzystać, tylko jeśli pieniądze przekazane były na konto i można to udokumentować
Należy okazać wyciąg z konta lub potwierdzenie przekazu pocztowego.

Czytaj więcej

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń oraz świadczenia usług w wysokości 13 zł brutto obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Od stycznia 2017 roku Ustawa wprowadza minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i samo zatrudnionych za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
Ustawa wprowadziła dodatkowo regulacje, na mocy których wynagrodzenie dla zleceniobiorcy będzie dokonywane w formie pieniężnej oraz w regularnych odstępach.
Tym samym będziemy stosować przepisy ustawy w stosunku do umowy zlecenia oraz o umowy o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu .Wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia dla pracownika za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług na rzecz przedsiębiorcy, nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Umowy zlecenia zazwyczaj zawierane są na kilka miesięcy a wypłata wynagrodzenia następuje po ich wykonaniu. W takim razie, zleceniodawca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie pracownikowi co miesiąc i to w formie wyłącznie pieniężnej.

Minimalna stawka godzinowa 13zł za godzinę (Na rok 2017) przysługuje przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi:

 • Osobie samozatrudniającej się:
  Wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającej pracowników lub niezawierającej umów ze zleceniobiorcami.
 • Osobie fizycznej:
  Niewykonującej działalności gospodarczej, która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, umowy zlecenia i umowy o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) – na rzecz przedsiębiorcy.
 • Minimalna stawka godzinowa nie obejmuje jednak m.in. osób, które same decydują o miejscu i czasie wykonywania pracy i otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne. Minimalna stawka godzinowa nie ma też zastosowania do przedsiębiorców, którzy w ramach umowy o świadczenie usług korzystają z pracy innych osób.

  Czytaj więcej

  Jak rozliczyć ulgi podatkowe?

  Ulgi podatkowe stanowią odliczenie od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (w przypadku ryczałtowców).Wyjątkiem jest ulga na dziecko, która odpisywana jest bezpośrednio od podatku.

  Wydatki w ramach ulg należy rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Kwoty odliczeń podatnik wykazuje także w niezbędnym załączniku PIT/O, który dołączy do deklaracji.

  Ulgi podatkowe z których obecnie można skorzystać:

  • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z Internetu mobilnego lub stacjonarnego. (jedynie abonament i nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Maksymalnie można odliczyć 760 zł (suma może być podwojona w przypadku wspólnego rozliczenia małżeńskiego). z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata. (formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37.)
  • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – Dotyczy to instytucji, które wspomagają np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

   Odliczeniu podlegają także pieniądze przekazane za pośrednictwem specjalistycznej organizacji na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby.

   (Formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)

  • Ulga z tytułu krwiodawstwa – odliczenie od dochodu kwoty darowizny. Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi . Wysokość ulgi zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Liczbę litrów krwi należy pomnożyć przez kwotę 130 zł. Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego (formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)
  • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – Obdarować w ramach finansowania celów kultu religijnego można zarówno kościoły, związki religijne, kościelne osoby prawne, jak i inne podmioty realizujące tożsame cele (np. Radio Maryja ). Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych. (odliczenie kwoty darowizny-formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37)
  • Ulga prorodzinna – Ulga na dziecko. Umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. (formularze PIT 36 i PIT 37.)
  • Odliczenie wpłat na IKZE – Od podstawy opodatkowania można też odpisać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).
  • Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych(z dochodem podopiecznych nie wyższym niż 9120 zł). Odliczeniu podlegają wyłącznie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne lub w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych. Poniesione opłaty nie mogły być wcześniej w całości sfinansowane z innych źródeł, np. przez NFZ. (Formularze PIT 28, PIT 36, i PIT 37.)
  • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania
   przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
  • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
  • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
  • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L
  Czytaj więcej

  Kupujesz samochód – zapłać podatek PCC

  Gdy kupujesz samochód od osoby, która nie prowadzi firmy:

  Nabywca pojazdu ma obowiązek sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku wysokości 2% wartości rynkowej auta w swoim Urzędzie Skarbowym (chyba że wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł.). Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy zapłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Kupujący pojazd musi złożyć druk PCC-3 celem zadeklarowania podstawy naliczenia podatku oraz wskazania właściwej kwoty.

  W przypadku gdy zakup auta zostanie dokonany na firmę od osoby, która nie prowadzi firmy, to również trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej.

  Czytaj więcej

  Przekaż 1% podatku najbardziej potrzebującym

  W rocznej deklaracji podatkowej PIT podatnicy mogą przekazywać 1% podatku należnego fiskusowi na wybraną organizację (OPP). Dla podatnika przekazanie 1 procentu nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem finansowym. To ogromna pomoc dla potrzebujących. Podatnik sam wybiera komu przekazać część swojego podatku, a pieniądze trafiają na konto wybranej organizacji zamiast do budżetu państwa. Zastanów się którą fundację wybrać bo na jednej deklaracji można wskazać tylko jedną organizację.

  Wiele fundacji liczy na wsparcie podatników, gdyż otrzymane pieniądze przeznaczane są na realizację szczytnych celów.

  Czytaj więcej

  Rozlicz się z fiskusem za 2016 rok

  W rocznej deklaracji podatkowej PIT możesz wskazać komu przekazać 1% podatku. Podatnik sam wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki.

  Rozliczenie PIT w 2017 r.

  Deklaracje podatkowe PIT za 2016 r., rozliczane w 2017 r. nie będzie różniło się znacząco od tego z poprzedniego roku. Nie wprowadzono większych zmian w ulgach podatkowych oraz nie ograniczono zakresu ich obowiązywania.

  PIT złożyć muszą wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku jeśli podatnik nie uzyskał żadnego przychodu lub jeżeli w latach wcześniejszych przychód uzyskiwał, a w roku 2016 taki przychód nie wystąpił – nie składa deklaracji. Zeznanie podatkowe składa również podatnik ,który w danym roku uzyskał stratę.

  Zeznanie roczne ze stratą może się przydać w następnych latach:
  Podatnik ma obowiązek wykazanie przychodów z danego roku oraz ma prawo wykazanie kosztów uzyskania lub straty z lat poprzednich. Strata może być odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych (przez 5 lat, nie więcej niż 50% straty rocznie).

  Kwota wolna od podatku a PIT:
  W przypadku jeżeli podatnik zarobił mniej niż wynosi wartość kwoty wolnej od podatku (czyli mniej niż 3091 r.) podatek wyniesie zero złotych. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT. Może jednak zdarzyć się tak, że w wyniku rozliczenia płatnik pobierał zaliczki na podatek od pierwszej zarobionej złotówki i podatnik otrzyma zwrot podatku.
  Podatnik który uzyskiwał jedynie kwoty zwolnione z opodatkowania – nie składa deklaracji.
  Podatnik który uzyskiwał przychody opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania lub nie podlegające w ogóle podatkowi – w zeznaniu rocznym deklaruje wyłącznie przychody opodatkowane, niezwolnione; przychodów zwolnionych oraz nieopodatkowanych w deklarację taką nie wpisuje.

  Czytaj więcej

  Zmiana limitu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (pkpir) od 1 stycznia 2017 r.

  Od 2017 r. Nowy limit przychodów dla pkpir zostanie podniesiony z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro.

  W przypadku podatników podatku od osób fizycznych obowiązkowe przejście z pkpir na księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, będzie miało miejsce dopiero po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro.

  Ministerstwo Rozwoju informuje, że z pomiaru obciążeń regulacyjnych przeprowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że obowiązki związane z księgowością są jednymi z najbardziej obciążających dla przedsiębiorców. Limit przychodów do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić PKPIR nie był waloryzowany od 2008 r. (wówczas został podniesiony z 800.000 euro do 1.200.000 euro), mimo że stale zwiększa się wolumen obrotu gospodarczego przedsiębiorstw w Polsce.

  Podwyższenie progu ma ułatwić wykonywanie działalności co najmniej kilku tysiącom przedsiębiorców.

  W związku z tym w projekcie ustawy zaproponowano podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.000 euro obecnie do 2.000.000 euro.

  Zmiany w ustawie o rachunkowości

  Nowe brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

  Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie, od 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy o rachunkowości będą miały zastosowanie do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro.

  Nowe brzmienie art. 2 ust. 2 i 2a ustawy o rachunkowości.

  2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

  2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.

  Nowe brzmienie otrzyma również art. 70a. ustawy o rachunkowości, tj.:

  Art. 70a. Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

  Czytaj więcej

  Wszystkiego księgowego na Nowy 2017 Rok!

  Biuro księgowe “DIAMAX” pragnie serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom, szczęścia , wszelkiej pomyślności i samych sukcesów w Nowym Roku 2017.
  Życzymy Państwu, by był to czas wyzwań i nowych horyzontów na polu biznesowym oraz osobistym. Aby sukcesy przerosły oczekiwania!

  Jednocześnie przypominamy o nadchodzących rozliczeniach rocznych oraz zmianach w prowadzeniu ewidencji VAT od 1 stycznia 2017r.

  Dziękujemy oraz zapraszamy do współpracy!
  Zespół biura księgowego Diamax

  Czytaj więcej